Pardon me, but are these legs taken?

Loki standing on my legs (115_1544)

Loki

Kazon lying on my legs (115_1547)

Kazon

Kako lying on my legs (115_1510)

Kako

Leave a Reply